N. Hoa tiêu Tàu vào cảng M'n Dài T.tải Cầu bến Cano T.g Ghi chú
1 PHI VIETSUN PACIFIC 6.9 125 5593 K15C Eta 08:00 LL
2 TRÌNH AQUAMARINE 4.0 103 4095 C/DOCK8500(NL) Eta 08:00 LL
3 THIÊN TRONG TRUNG 89 3.4 89 1830 N.BE POB 08:00
4 TRUNG C AQUAMARINE GAS 4.1 72 1358 THANHTAI Eta 08:00 LL
5 TƯ A-VÂN B PETROLIMEX 08 9.9 180 25561 P0-ESSO1 Eta 09:00 LL,Tàu dầu
6 NAM-Cường DAEHO SUNSTAR 8.2 115 5359 P0-SR4 Eta 10:00 LL
7 TUẤN C TRUONG HAI STAR 3 6.2 133 6704 VICT(NL) Eta 20:30 LL
8 DŨNG H-Khôi C QUANG MINH 5 5,7 91 2551 G7-LONGAN(Q.TE) ●(ĐX)POB 10:00
N. Hoa tiêu Tàu rời cảng M'n Dài T.tải Cầu bến T.g Ghi chú
1 TUẤN K NASICO SKY 5.6 104 3674 K15C 00:00
2 VŨ-Hào ROYAL 18 7.0 91 2999 B41NB 04:00
3 HÒA-Đạt NORDLEOPARD 8,5 170 18826 SP-ITC 05:30 ●(Đổi giờ)
4 THÁI CONFIDENCE 5.6 143 11036 H.PHUOC-P0 11:00 HTH 1
5 HÀ B BIEN DONG NAVIGATOR 7.0 150 9503 K12B 13:00
6 MINH C TIEN THANH 26 3.0 80 1700 X76 17:00
7 TÙNG D SOUTHERN GROWTH 4,2 106 4264 P.KHANH-G14 05:00 ●(Đổi giờ; ĐX)
8 HÙNG K KOTOR 10,1 180 22456 TT5 SR 23:00 ●(C.sớm 20/3; ĐX)
9 TÚ C-Lành VAN DON SEA 5.6 100 4724 DT.3 04:00 ●(Lùi ngày)
N. Hoa tiêu Tàu dời tại cảng M'n Dài T.tải Cầu bến T.g Ghi chú
1 KHỞI B-Hiệp PETROLIMEX 18 8.5 176 25400 SHELL4-P.KHANH 05:00 ●(Đổi giờ)
2 TÍNH-Tú D THANH CONG 02 106 4348 C/DOCK8500-BP3 05:00 KO MÁY,3 LAI
3 BÌNH PRINCE RIVER 3.0 69 1260 BOBANG-SGPETROA 08:00
4 TRUNG H-Trang HAI HA 388 3,2 87 K18 - DT3 12:00 ●(ĐX)
5 THÔNG STAR LINE 4 71 H.PHUOC(TC) - S.RAP(NEO) 05:00 ●(ĐX)
6 ĐỆ-DŨNG T SOUTH STAR 6 170 16949 V.TAN1-P0(BT) 12:00 ●(ĐX)
N. Hoa tiêu Tàu vào cảng M'n Dài T.tải Cầu bến Cano T.g Ghi chú
1 THẮNG C HAIAN SONG 9.3 159 14241 VICT 10:30 POB 05:00 HT lên tại TCIT
2 KHỞI B STOVE OCEAN 7.3 190 31864 TRUONGAN06(FC6TL)(NR) 08:30 Eta 06:00 LL
3 TÙNG D PRINCE RIVER 3.0 69 1260 P0-BOBANG 11:30 Eta 07:30 LL
4 THÔNG HONG HA GAS 4.2 79 1683 HONGMOC 10:45 POB 08:30 Neo G16
5 KIỆT BIEN DONG NAVIGATOR 7.5 150 9503 K12B ●(Đổi giờ)POB 13:30 HT lên tại TCIT
6 HUY-QUỲNH NORDLEOPARD 8.0 170 18826 SP-ITC Eta 20:00 LL
7 TÍNH BICH THANH 28 6,3 92 2999 NEO(S.RẠP) 11:30 ●(ĐX)ETA 07:00 LL
8 HÙNG M HAI HA 388 3,9 87 2458 K18 ●(ĐX)Eta 22:30 LL
N. Hoa tiêu Tàu rời cảng M'n Dài T.tải Cầu bến T.g Ghi chú
1 KIỆM-THẮNG A METIS LEADER 8.5 200 59550 SPCT(ĐISR)(NL)-P0 03:30 CNDL,
2 TRUNG D MP PACIFIC 6.9 108 4358 TT9SR 03:30 ●(HT đổi tàu)
3 DANH PROMOTE 7.2 119 5522 VICT 04:00
4 ĐỨC B THAI HA 8888 3.0 106 2620 K12C 11:30 ●(Đổi giờ)
5 ĐỊNH K.RUBY 6.5 190 31540 B6/8T.LIENG 07:00
6 THẮNG B AU LAC DIAMOND 5.0 128 8614 N.BE 09:00 ●(HT đổi tàu)Neo VT
7 CHƯƠNG PETROLIMEX 10 7.0 176 25408 ESSO1-P0 11:00 Tàu dầu
8 QUANG A LONGHUNG 2 4.5 113 5199 N.BE-P0 12:00 ●(Đổi giờ)
9 ●TÚ C-Lành VAN DON SEA 5.6 100 4724 DT.3 22:30 ●(Bỏ; Đổi giờ)
10 TRỌNG ST.MARY 9.5 168 16850 VICT 11:30 ●(Đổi giờ)
11 DUY PHUONG DONG 06 5.5 158 13706 SR6A 12:00
12 HẢI C GREEN PACIFIC 8.5 147 12545 SP-ITC 16:30 ●(Đổi giờ)
13 ●VŨ-Khôi C SOUTHERN GROWTH 4.2 106 4246 P.KHANH 17:00 ●(Bỏ)
14 PHƯƠNG HONG HA GAS 1.7 79 1683 HONGMOC 17:00 Neo G16
15 ●HÒA CONFIDENCE 5.6 143 11036 H.PHUOC-P0 17:30 ●(Bỏ; HT đổi tàu)HTH1
16 VÂN B-Khôi C VINAFCO 28 7.0 113 4914 K18 18:00 ●(HT đổi tàu),TAXI
17 TÂN-Cường HAIAN SONG 8.4 159 14241 VICT 19:30
18 HANH B VISSAI VCT 05 4,5 153 14851 H.LONG 3 10:00 ●(ĐX)
19 CHIẾN HOA YEN 02 5,2 85 2097 N.VIETTHUAN(NE0) 10:30 ●(Đổi giờ; ĐX)HĐHT
20 TIẾN THANH CONG 888 3,2 93 3430 TT2-P0 11:30 ●(Đổi giờ; ĐX)
21 QUANG B WOOHYUN HOPE 6,5 138 9991 K15B 11:30 ●(Đổi giờ; ĐX)
22 SỸ B AQUAMARINE GAS 72 1358 N.BE17 13:00 ●(ĐX)NEO G16
23 NGHĨA A LONG PHU 09 4,5 108 4409 SG PETRO A - P0 16:30 ●(ĐX)
24 NGHĨA B LONG PHU 10 4,5 113 SHELL 3 - P0 17:30 ●(ĐX),TAXI
N. Hoa tiêu Tàu dời tại cảng M'n Dài T.tải Cầu bến T.g Ghi chú
1 DŨNG T-ĐỆ GOLDEN BAY 4.7 151 14431 VINHTAN1-P0(BT) 05:00 THUẬN(0934.290.479)
2 ĐỆ-DŨNG T SOUTH STAR 10.0 170 16949 P0(BT)-VINHTAN1 06:30 BÌNH(0935.743.565)
3 ĐỆ-DŨNG T VIET THUAN STAR 10.8 182 24953 P0(BT)-VINHTAN4(NEO) 08:00 KHANH)0984.484.416)
4 TUẤN K AQUAMARINE GAS 1.7 72 1358 VTGAS-N.BE17 07:00
5 HÀ B WINNING BRIGHT 9.5 197 33180 TH.LIENG-K15B 08:00 ●CNDL,1 CHIỀU
6 THÁI HAI DANG 168 6,3 92 2999 S.RAP - XM.H.LONG(NR) 09:30 ●(ĐX),TAXI
7 ●HÒA THANH CONG 02 106 C/DOCK8500 - BP3 17:00 ●(Bỏ; ĐX)KO MÁY, 3 LAI
8 DŨNG T-ĐỆ QUANG VINH DIAMOND 6 165 P0(BT) - NEO VT 01 18:00 DL TÚ : 0905244840
9 ĐÀ-Hiệp VAN HUNG 6,6 113 K15 - K15C 18:00 ●(ĐX)
10 ĐỆ-DŨNG T PRABHU GOPAL 7 190 V.TAN 4 - P0(BT) 23:00 ●(ĐX)DL HUY 0349647361
11 ĐỆ-DŨNG T DUX BENEFIT 11,1 190 NEO VT2 - V.TAN 4 23:30 ●(ĐX)DL HUY 0349647361
12 TUẤN C QUANG MINH 5 5,7 91 2551 PHAO 5 - G7 22:00 ●(ĐX)