N. Hoa tiêu Tàu vào cảng M'n Dài T.tải Cầu bến Cano T.g Ghi chú
1 QUỲNH HAIAN TIME 8.7 162 13267 VICT 23:45 04:15 Eta 0000 LL
2 PHƯỢNG B TRUONG HAI STAR 3 6.8 133 6704 VICT 1(NL) 00:15 05:30 Eta 0030 LL
3 THÀNH A SC MEDFORD 6.5 155 14308 VICT 06:40 11:15 Eta 0700 LL,AD=41.9M
4 ĐỨC B VIEN DONG 151 7.0 103 4033 K6(NL) 06:40 Eta 0700 LL
5 HAI D HENG HUI 8 5.2 82 1833 VOPAK 06:40 10:15 Eta 0700 LL,Tàu dầu
6 HÙNG M HOANG HA STAR 4.8 90 1694 PVOIL 08:30 ●(Đổi giờ)Eta 0900 LL
7 HIỆP JADE STAR 15 6.0 92 2978 SHELL 4 07:45 Eta 0800 LL
8 ĐỊNH BLACK DRAGON 5.6 97 2301 CALTEX 2 08:30 Eta 0830 LL
9 HÒA PACIFIC EXPRESS 8.0 129 8333 SP.ITC(NL) 9Hxe POB 1000 HT LÊN TẠI TCIT
10 THIÊN VTT SUN 7.1 110 3640 H.LONG 2(NR) 09:50 Eta 1000 LL
11 TRUNG D VIRA BHUM 9.3 195 25217 SP.ITC 09:50 Eta 1030 LL
12 THÔNG STS PIONEER 7.1 112 5357 VK 102 09:50 ●(Đổi giờ)Eta 1030 LL,SAU HAI LINH 02
13 TUẤN H NEW VISION 7.5 185 16174 K12B Eta 1130 LL
14 TÚ D VTB 36 6.0 92 2999 SAIGON H.PHUOC/CAUCANG 3 Eta 2030 LL
15 DŨNG T GALILEO 7.6 200 35873 SOWATCO - TH.LIENG 9 ●(ĐX)ETA 2100 LL
N. Hoa tiêu Tàu rời cảng M'n Dài T.tải Cầu bến T.g Ghi chú
1 TUẤN C EASTERN OASIS 8.0 114 5457 CALTEX 2 06:00 ●(Đổi giờ)ĐỔI HTVT
2 TÙNG D PATRIA 23 + PATRIA 3210 1.0 25+94 4348 XM FICO 06:00 SR,KO HÀNG,T.Kéo
3 HÀ B HUI HONG HONG YE 8.9 180 20489 VICT 05:30 AD=36.8M
4 TRUNG C-Hùng N VIETSUN HARMONY 6.5 117 5338 K15C 06:30
5 CƯỜNG BLUE OCEAN 01 4.5 97 3437 PVOIL 10:00
6 PHÙNG TRONG TRUNG 81 3.2 84 1987 SHELL 4 11:00
7 TRỌNG TRUNG THANG 66 3.8 110 4380 TT2 14:30 ●(Đổi giờ)
8 THẮNG C NASICO NAVIGATOR 7.8 135 7249 K15 12:00 HĐHT
9 DANH-Thức HAI LINH 02 5.5 119 6790 VK 102 14:00
10 NGHĨA A MANET 9.3 196 26050 SP.ITC 10:30 ●(Đổi giờ)
11 TRUONG HAI STAR 3 6.8 133 6704 VICT 1 16:00
12 TÙNG C PROSPER 8.3 120 6543 K15C 16:00
13 NGHĨA B HAI XING CHUANG XIN 4.5 116 5217 QTE LONGAN 06:00 ●(Lùi ngày)
14 TÚ D HONG HA GAS 3 78 1683 CALTEX 1-G16 02:00 ●(Lùi ngày)
15 BÌNH VIET HAI SUN 6.8 107 4358 TT4SR 04:30 ●(ĐX)
16 LÀNH TRUONG NGUYEN 69 5 87 2340 LONGAN(NEO) 11:00 ●(ĐX)NEO BÀ NHỜ
17 NAM GALILEO 7.6 200 35873 SOWATCO-TH.LIENG 09 21:00 ●(Bỏ; ĐX)
N. Hoa tiêu Tàu dời tại cảng M'n Dài T.tải Cầu bến T.g Ghi chú
1 TRANG HAI NAM 36 5.7 90 2487 N.BE - LAFARGE 04:30
2 TÂN HAI BINH 16 91 2551 DOCK 6000 - C/DOCK 6000 05:00 KO MÁY 3 LAI
3 HẠNH A-VÂN B VIET THUAN 235-02 9.4 151 15009 NEO(VT04)-V.TAN 1 13:00 ●(ĐX)DŨNG H,ĐL:0906989455
4 HẠNH A-VÂN B HAI NAM 88 4.6 147 11565 V.TAN 1 - P0(BT) 12:30 ●(ĐX)HT DŨNG H,DLY: 0984484416
5 VIET THUAN 235 4.5 166 14500 F8 - P0 17:00 ●(ĐX)
N. Hoa tiêu Tàu vào cảng M'n Dài T.tải Cầu bến Cano T.g Ghi chú
1 TRUNG K HONG HA GAS 4.5 79 1683 ELF GAS Xe:5h15 10:00 POB 0600 NEO G16
2 TRỌNG GREAT PRINCESS 7.9 146 9366 SG PETRO A 06:15 11:00 Eta 0630 LL
3 TRÌNH AN PHU 15 6.8 118 5653 SG PETRO B 06:15 11:30 Eta 0630 LL
4 NGỌC TRUONG SA 126 5.6 95 2518 LONG AN (NEO) 06:40 12:45 Eta 0700 LL,NEO TÂN CHÁNH
5 NAM TRONG TRUNG 81 5.0 84 1987 SHELL 4 06:40 10:30 Eta 0700 LL,SAU NHA BE 08
6 EASTERN OASIS 8.0 114 5457 CALTEX 2 07:55 12:00 Eta 0800 LL
7 TÙNG C HAI LINH 02 8.0 119 6790 VK 102 09:05 16:30 Eta 0930 LL,CẬP SAU 14H30
8 THẮNG C-Hùng N VIETSUN HARMONY 6.5 117 5338 K15C 09:05 13:30 ●(Đổi giờ)Eta 0930 LL
9 TÂM BLUE OCEAN 01 6.3 97 3437 PVOIL 10:15 16:00 Eta 1000 LL
10 DANH LANG MAS III 3.0 55 499 SAIGON H.PHUOC 19:15 23:15 POB 1930
11 TÚ C NASICO NAVIGATOR 7.5 135 7249 K15 20:15 01:00 ●(Đổi giờ)POB 2030
12 NGHĨA A MANET 9.5 196 26050 SP.ITC(NL) 20:30 01:00 POB 2100
13 TUẤN K PROSPER 8.3 120 6543 K15C 22:30 02:30 ●(Đổi giờ; ĐX)ETA 2230 LL
N. Hoa tiêu Tàu rời cảng M'n Dài T.tải Cầu bến T.g Ghi chú
1 THÀNH A-Lộc HIGHLINE 56 + JAEGER 1 2.8 29+96 4256 VC-SSV 02 08:30 ●(Đổi giờ)KHÔNG HÀNG,SR,T.Kéo,TAXI
2 TUẤN C PVT - HN 8.8 170 16963 SP.ITC(NL) - H.LONG 3 03:30 (TÀU DỜI)
3 TUẤN K EAGLE SENA 4.7 114 6231 VOPAK 05:00
4 QUỲNH VIET THUAN 235 4.5 165 14500 K12A 04:30 NEO F8,LT
5 THIÊN HAIAN LINK 9.0 147 12559 VICT 04:30 LT
6 PHƯỢNG B KITTY TIDE 8.7 128 9962 K13 04:30 LT
7 ĐỨC B SUN ORION 7.0 113 5457 VC-SSV 01(NR) 05:30 SR
8 ĐỊNH-HÒA GANTA BHUM 10.5 223 28592 SP.ITC 05:00 LT
9 HIỆP VINAFCO 26 7.0 122 6362 K15 05:00 SR
10 THÔNG-Điệp JAN 9.0 172 17280 SP.ITC 05:30 LT
11 TUẤN H-QUANG B AFRICAN HALCYON 6.2 178 20236 K15C(NR) 06:00 SR
12 TRUNG D-DŨNG T BAHRI YANBU 8.4 225 50714 SPCT(NL) 09:30 ●(Đổi giờ)CNDL V.LÁNG
13 ĐÀ PEACE STAR 5.7 158 13865 TT8 SR(NR) 12:30 ●(Đổi giờ)
14 HÙNG M HONG DUC 01 4.5 110 4688 N.BE 5 11:00 ●(Bỏ)SR
15 HAI D PERSEVERANCE 27 2.3 59 877 N.BE 9 12:00 SR
16 CHIẾN A SKYHIGH SW 6.2 128 9963 K13(NR) 13:30 ●(Đổi giờ)LT, ĐỔI HTVT
17 HÙNG K ANGEL NO.6 7.5 180 28131 VK102 10:00 ●(Đổi giờ; ĐX)
18 HÙNG M NEW LINE 8 + NEW LINE 9 1 26+92 3590 XM HA LONG 13:00 ●(ĐX)KHÔNG HÀNG,SR,T.Kéo
19 TÚ D HONG HA GAS 3 78 1683 CALTEX1 22:30 ●(Bỏ; ĐX)NEO G16
20 TÍNH NHA BE 08 5 105 4432 NBE 14:00 ●(ĐX)
21 DUY-Vũ D NORDIC KYLIE 6.1 139 9611 K17 22:30 ●(Đổi giờ; ĐX)
22 KHỞI B RUI NING 9 7 190 32460 K15B 19:30 ●(Đổi giờ; ĐX)CNDL 1 CHIỀU
23 BÌNH THUAN PHONG 18 2.7 80 2707 NBE 21:30 ●(Bỏ; ĐX)
24 NGHĨA B HAI XING CHUANG XIN 4.5 116 5217 QTE LONGAN 22:00 ●(Bỏ; ĐX)
25 THÁI HAI DANG 68 3 95 2859 LAFARGE 19:30 ●(Đổi giờ; ; ĐX)
N. Hoa tiêu Tàu dời tại cảng M'n Dài T.tải Cầu bến T.g Ghi chú
1 HẠNH A-VÂN B VU DINH 09 3.6 90 2680 P 0 (BT) - QUOCTE V.TAN 06:00 DŨNG H,ĐL0967571666
2 HẠNH A-VÂN B VIET THUAN STAR 7.0 182 24953 V.TAN 1 - P 0 (BT) 01:00 ●(Đổi giờ; Lùi ngày)DŨNG H,ĐL 0906989455
3 TÂN-Vũ D SKYHIGH SW 7.6 128 9963 Q.TE LONGAN - K13 02:30 SAU KITTY TIDE
4 HÀ B-TÙNG D HUI HONG HONG YE 7.0 180 20489 C.LAI 4 - VICT 09:00 AD=39M
5 TRANG HONG HA GAS 4.5 79 1683 ELF GAS - CALTEX 15:30
6 HẠNH A-VÂN B DONG BAC 22-02 4 147 10874 V.TAN 2-P0(BT) 07:00 ●(ĐX)DŨNG H,ĐL:0378859068
7 HẠNH A-VÂN B HAI NAM 88 9.6 147 11565 NEO(VT02)-V.TAN 1 01:30 ●(Đổi giờ; ĐX)DŨNG H,ĐL:0984484416
8 CƯỜNG PHENOMENAL 2.9 48 499 N.BE-SP.ITC 08:30 ●(ĐX)
9 PHÙNG PHENOMENAL 2.9 48 499 SP.ITC-C.LAI 11:30 ●(Đổi giờ; ĐX)
10 TRUNG C NHA BE 08 5 105 4432 SHELL 4 - N.BE 08:30 ●(ĐX),TAXI
11 HẠNH A-VÂN B GOLDEN STAR 5.4 170 16978 Q.TE V.TAN - P0(BT) 18:00 ●(Đổi giờ; ĐX)HT DŨNG H,Đ.LÝ 0906442691
12 LÀNH STAR LINE 3 71 1810 N.BE11 - SP.ITC 12:30 ●(ĐX)
13 KHÔI C STAR LINE 3.2 71 1810 SP.ITC-NBE7 21:30 ●(Đổi giờ; ĐX)
14 HẠNH A-VÂN B HAI NAM 79 9.7 161 16571 P0(BT)-V.TAN2 23:00 ●(ĐX)HT DŨNG H, ĐL 0984484416
15 MINH C THANG LOI 89 6.4 85 2270 SR8-XM H.LONG 13:00 ●(ĐX)