Công ty Hoa tiêu trực tiếp thu phí hoa tiêu hàng hải

Kể từ ngày 1/9/2011, phí hoa tiêu hàng hải sẽ do các công ty hoa tiêu trực tiếp thu phí thay vì các cảng vụ hàng hải thu như quy định tại Nghị định 173/2007/NĐ-CP ngày 28/11/2007.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 49/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định 173/2007/NĐ-CP quy định cơ chế tài chính đối với hoạt động của hoa tiêu hàng hải.

Theo quy định mới, phí hoa tiêu hàng hải vẫn là nguồn thu thuộc ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, về chủ thể thu phí, thay vì Cảng vụ hàng hải thu và nộp vào ngân sách nhà nước thì theo quy định mới, các công ty hoa tiêu trực tiếp thu phí hoa tiêu hàng hải.

Nguồn kinh phí để thanh toán dịch vụ hoa tiêu hàng hải được lấy từ nguồn thu phí hoa tiêu hàng hải và được bổ sung từ nguồn ngân sách nhà nước.

Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm xây dựng, ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ hoa tiêu hàng hải và tổ chức thực hiện việc đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải trong phạm vi cả nước.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn cơ chế đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải, chế độ quản lý thu, nộp và sử dụng phí hoa tiêu hàng hải theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí và phù hợp với tình hình thực tế về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải.

Nghị định 49/2011/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2011.

Theo Chinhphu.vn