CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC I TỔ CHỨC LỚP HỌC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2022

    Thực hiện theo quyết định số 50/QĐ-CTHTHHKV.I ngày 25/3/2022 của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I về việc phê duyệt Kế hoạch lao động và Kế hoạch đào tạo năm 2022, Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I dã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, pháp luật năm 2022 cho cán bộ, công nhân viên Công ty tại 2 địa điểm Trụ sở Công ty tại Sài Gòn và Trạm Hoa tiêu Vũng Tàu.

    Nội dung chủ yếu được phổ biến là Bộ luật Lao động năm 2019 và những điểm mới của các luật có liên quan như: Luật việc làm, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế,… Bên cạnh đó, các ý kiến, thắc mắc của CB.CNV của Công ty về chính sách, pháp luật lao động cũng được hỗ trợ giải đáp tại chỗ.

    Một số hình ảnh tại buổi học: