Biểu khung giá Hoa tiêu (mới)

Ngày 14 tháng 11 năm 2018, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ban hành Biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam, theo đó Biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu tại Thông tư này thay thế cho Biểu khung giá cũ tại Quyết định số 3946/QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải.
Các mức giá của khung giá quy định tại Thông tư này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Căn cứ chất lượng dịch vụ, tình hình thị trường, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sẽ quy định mức gía cụ thể thuộc khung giá của Thông tư để áp dụng tại doanh nghiệp. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Phụ lục đính kèm:

- Thông tư 54/2018/TT-BGTVT