Thông báo quy định sử dụng dịch vụ hoa tiêu hàng hải và tài khoản nộp phí.

Ngày 30/12/2011 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 198/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn việc thu, quản lý, sử dụng, nộp ngân sách nhà nước Phí hoa tiêu hàng hải và cơ chế đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải. Tại Điều 4, Điểm a, Mục 2 có quy định: "Nguồn phí hoa tiêu thu được trong năm được nộp 100% vào ngân sách trung ương. Hàng tháng, trong vòng 20 ngày đầu của tháng tiếp theo, công ty hoa tiêu có trách nhiệm kê khai với cơ quan thuế nơi đóng trụ sở chính và nộp vào ngân sách trung ương số tiền phí hoa tiêu đã thực thu được trong tháng". Thực hiện nhiệm vụ này, Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I đã mở tài khoản tại kho bạc nhà nước để chuyên thu phí hoa tiêu hàng hải theo quy định. Đồng thời, Công ty xây dựng và ban hành Quy trình thu, nộp phí hoa tiêu hàng hải để phân công và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc tính đúng, đủ và thu nộp kịp thời tiền phí hoa tiêu hàng hải. Trong đó có những quy định cụ thể đối với các khách hàng có quan hệ về dịch vụ hoa tiêu hàng hải.

Nay, Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I đề nghị Quý khách hàng thực hiện theo những quy định cụ thể như sau:

1. Quy định đối với khách hàng

1.1. Khách hàng có trách nhiệm gửi thông báo xác nhận hoặc cung cấp giấy giới thiệu để giới thiệu tên, mẫu chữ ký người đại diện hợp pháp của đơn vị mình để thực hiện các giao dịch với Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I. Giấy giới thiệu phải ghi rõ các quyền hạn của người được giới thiệu. Khi có sự thay đổi người đại diện hợp pháp, phải có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I để điều chỉnh. Trường hợp không thông báo, phải tự chịu trách nhiệm nếu như có những phát sinh từ người đã giới thiệu trước làm ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng.

1.2. Khi có yêu cầu cung cấp dịch vụ, khách hàng phải gửi Phiếu yêu cầu hoặc thông báo cho Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I trước khi tàu chạy 6 tiếng. Trường hợp thay đổi giờ hoặc hủy bỏ yêu cầu cung cấp dịch vụ phải báo trước 3 giờ. Sau thời hạn trên được xem là các trường hợp đột xuất. Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ do người đại diện hợp pháp của khách hàng yêu cầu. Phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo mẫu dưới đây:

Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ phải được gửi trực tiếp hoặc gửi fax cho Công ty. Trong trường hợp đột xuất, yêu cầu cung cấp dịch vụ được trao đổi qua điện thoại thì sau đó bắt buộc người xin cung cấp dịch vụ phải bổ sung Phiếu yêu cầu xin cung cấp dịch vụ cho Công ty trước khi tàu chạy.

1.3. Có trách nhiệm nhận, kiểm tra các nội dung trên Biên lai thu phí. Trong thời gian 5 ngày phải thông báo kịp thời cho Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I nếu có phát hiện nhầm lẫn để kịp thời điều chỉnh biên lai.

1.4. Trong vòng 10 ngày sau khi nhận được Biên lai thu phí, phải thanh toán phí hoa tiêu cho Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I. Trường hợp chậm nộp làm ảnh hưởng đến việc thu nộp phí hoa tiêu vào kho bạc nhà nước của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I, phải chịu tiền phạt do cơ quan thuế yêu cầu (nếu có) và Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho các yêu cầu tiếp theo cho đến khi khách hàng thực hiện trả nợ xong các khoản phí cũ. Đối với khách hàng là các đại lý mới, chưa có tàu thường xuyên, khi có yêu cầu cung cấp dịch vụ, thực hiện việc ký quỹ trước cho Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I một số tiền tương ứng với số phí hoa tiêu do Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I thông báo theo số tạm tính.

2. Số tài khoản và địa chỉ kho bạc nhà nước để nộp phí theo Biên lai thu phí:

Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC I

Số tài khoản: 3511.0.3019930

Mở tại: Kho bạc Nhà nước Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Tổ chức thực hiện

Trong thời gian từ 15/3/2013 đến ngày 01/4/2013, Quý khách hàng thực hiện việc giới thiệu người đại diện hợp pháp của đơn vị mình để thực hiện các giao dịch với Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I. Hồ sơ xin gửi về Văn phòng Công ty theo địa chỉ số 08 Trương Đình Hợi, P.18, Q.4, thành phố Hồ Chí Minh (bản chính có dấu đỏ).

Các số điện thoại để cung cấp mã số khách hàng và giải đáp (nếu cần):  

- (08) 38 260 832 - Phòng TCKT (chị Phương Tâm hoặc chị Trà Giang)

- (08) 39 404 152 - Phòng trực ban hoa tiêu (tại thành phố Hồ Chí Minh)

- (064) 3 856 295 - Phòng trực ban hoa tiêu (tại Vũng Tàu)

Kể từ 01/4/2013, khi có yêu cầu cung cấp dịch vụ và thanh toán phí hoa tiêu, đề nghị Quý khách hàng thực hiện đúng theo các yêu cầu trên.

Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I rất mong sự hợp tác của Quý khách hàng để dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải được phục vụ tốt nhất. Trong thời gian đầu, nếu có trường hợp Quý khách hàng thanh toán tiền phí hoa tiêu vào tài khoản cũ của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I mở tại các ngân hàng thương mại cổ phần, Công ty chúng tôi sẽ tự động chuyển lại kho bạc nhà nước và sẽ lưu ý lại với Quý khách hàng. Khách hàng có nhu cầu nộp tiền mặt, Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I sẽ có trách nhiệm thu và nộp số phí thu được vào Kho bạc ngay trong ngày. Trường hợp Quý khách đồng thời có thuê dịch vụ khác của Công ty thì tiền dịch vụ xuất trên Hóa đơn GTGT, Quý khách lưu ý tách riêng với khoản phí hoa tiêu và thanh toán vào tài khoản của Công ty mở tại ngân hàng thương mại cổ phần như trước.

Trân trọng thông báo./.