Quyết định về việc thôi giao kiêm giữ chức Chủ tịch Công ty đối với ông Trần Đức Thi, và Quyết định về việc giao ông Phạm Tuấn Anh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kiêm giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I