Các Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Hoa Tiêu Hàng Hải

Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015

https://luatvietnam.vn/giao-thong/luat-95-2015-qh13-quoc-hoi-101329-d1.html

Nghị định 21/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý cảng biển và luồng hàng hải

https://luatvietnam.vn/hang-hai/nghi-dinh-21-2012-nd-cp-chinh-phu-69067-d1.html

Nghị định 58/2017/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

https://luatvietnam.vn/giao-thong/nghi-dinh-58-2017-nd-cp-chinh-phu-114350-d1.html

Nghị định 142/2017/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-142-2017-nd-cp-chinh-phu-118930-d1.html

Thông tư 19/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định áp dụng Quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển

https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-19-2013-tt-bgtvt-bo-giao-thong-van-tai-80545-d1.html

Thông tư 34/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-34-2015-tt-bgtvt-bo-giao-thong-van-tai-96867-d1.html

Thông tư 27/2016/TT-BGTVT cấp GCN khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải, GCN vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-27-2016-tt-bgtvt-bo-giao-thong-van-tai-110049-d1.html

Thông tư 43/2018/TT-BGTVT quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam

https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-43-2018-tt-bgtvt-vung-hoa-tieu-hang-hai-bat-buoc-cua-viet-nam-165803-d1.html

Nội Quy Cảng Biển Thành Phố Hồ Chí Minh

http://cangvuhanghaitphcm.com.vn/vi/trang-chu-noi-quy-cang-bien/noi-quy-cang-bien-home-3.html

Nội Quy Các Cảng Biển Thuộc Địa Phận Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

http://cangvuhanghaivungtau.gov.vn/Index.aspx?page=lawdetail&id=235