Một số quy định về tốc độ hành trình của tàu thuyền trong khu vực cảng biển Tp. Hồ Chí Minh Regulations for Navigating Speed of a Vessel in the Port of Ho Chi Minh city

    Một số quy định về tốc độ hành trình của tàu thuyền trong khu vực cảng biển Tp. Hồ Chí Minh Regulations for Navigating Speed of a Vessel in the Port of Ho Chi Minh city. (Đang cập nhật)