PILOTCO 1

PILOTCO 1

Công ty Hoa tiêu khu vực I được thành lập lại theo Quyết định số 1524/QĐ/TCCB-LĐ ngày 29/7/1993 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và được chuyển sang mô hình Doanh nghiệp hoạt động công ích theo Quyết định số 5146/1997/QĐ/TCCB-LĐ ngày 30/12/1997 của Bộ Giao thông vận tải. Công ty Hoa tiêu khu vực I thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải trong vùng hoa tiêu hàng hải thuộc các cảng biển: thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu và các cảng biển trên sông Tiền (Mỹ Tho, Vĩnh Long, Sa Đéc, Đồng Tháp, …).

Công ty Hoa tiêu khu vực I chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo Quyết định số 1775/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải.

Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I chuyển về làm đơn vị thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam theo Quyết định số 2399/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2011 của Bộ Giao thông vận tải.


Trụ sở chính
 •  Số 8 Trương Đình Hợi, P. 18, Q. 4, Tp.HCM.
 •  08 3 9 415 195
 •  08 3 9 404 422
Trạm hoa tiêu vũng tàu
 •  54 Hạ Long, Phường 2, Vũng Tàu
Trạm hoa tiêu bình thuận
 •  Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Thị trấn Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận

Structure Company

 • 1. Ban Giám đốc (03 người)
 • 2. Phòng Hoa tiêu (75 người, trong đó có 28 Hoa tiêu Ngoại hạng, 03 Hoa tiêu hạng Nhất, 18 Hoa tiêu hạng Nhì, 07 Hoa tiêu hạng Ba, 09 tập sự Hoa tiêu)
 • 3. Phòng Phương tiện (51 người, quản lý và sử dụng 10 ô tô, 06 ca nô và 04 tàu biển)
 • 4. Phòng Tài chính kế toán (08 người)
 • 5. Phòng Tổ chức cán bộ lao động (06 người)
 • 6. Phòng Kế hoạch kinh doanh (06 người)
 • 7. Phòng Hành chính tổng hợp (20 người)
 • 8. Trạm Hoa tiêu Vũng Tàu (32 người)
Structure Company