PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ

(ORDER)

(do công ty Hoa tiêu cung cấp)

Yêu cầu Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I bố trí hoa tiêu dẫn tàu:

Thông số kỹ thuật của tàu:

Yêu cầu hoa tiêu dẫn tàu:

Phí hoa tiêu tính cho đại lý/ chủ tàu gửi phiếu xin cung cấp dịch vụ này.

Cụ thể thông tin xuất Biên lai thu phí hoa tiêu như sau:


Ghi chú:

Order được xem như một hợp đồng có giá trị pháp lý trong việc yêu cầu cung cấp dịch vụ và thanh toán phí hoa tiêu giữa khách hàng ( đại lý/ chủ tàu) và Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I.

Trường hợp order không có dấu tròn thì người ký xác nhận trên order phải là người đã được đại lý/ chủ tàu giới thiệu bằng văn bản cụ thể.