Báo cáo chế độ, tiền lương tiền thưởng và tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I năm 2016

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Quy chế công bố thông tin ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-HĐTV ngày 10/5/2016 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I báo cáo công bố thông tin định kỳ như sau:

 - Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016 (phụ lục 01).

 - Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I (phụ lục 02).

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I trân trọng báo cáo./.