Thông báo thực hiện biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải

Thực hiện Quyết định số 3946/QĐ-BGTVT ngày 09/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu và dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển Việt Nam, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I xin thông báo đến Quý khách hàng sử dụng dịch vụ hoa tiêu hàng hải như sau:

Công ty chúng tôi đã thực hiện việc lập Văn bản kê khai giá và gửi cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định; Ban hành Quyết định số 149/QĐ-CTHT1 ngày 31/12/2016 về Biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải và thực hiện việc niêm yết Biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải trên website Công ty WWW.pilotco1.com.

Bằng Công văn này, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I thông báo đến quý khách hàng sử dụng dịch vụ hoa tiêu hàng hải được biết và thực hiện Biểu giá trên kể từ ngày 01/01/2017.

Trân trọng.

Phụ lục đính kèm:

- Quyết định số 149/QĐ-CTHT1

- Biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải

- Công văn