Bảng niêm yết giá

Thực hiện Nghị định số 146/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ về Quy định niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa conterner bằng đường biển, giá dịch ụ tại cảng biển Việt Nam. Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I xin thông báo đến Quý khách hàng sử dụng dịch vụ hoa tiêu hàng hải Bảng giá niêm yết giá dịch vụ hoa tiêu (Mức giá niêm yết thực hiện từ ngày 01/01/2017).

Xin chân thành cảm ơn.

Phụ lục đính kèm: Bảng giá niêm yết giá dịch vụ hoa tiêu