Báo cáo giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng năm 2018

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước;
Căn cứ Quy chế công bố thông tin ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-HĐTV ngày 10/5/2016 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I báo cáo công bố thông tin định kỳ như sau: 

- Báo cáo giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng năm 2018.

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I trân trọng báo cáo./.