Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Quy chế công bố thông tin ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-HĐTV ngày 10/5/2016 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I báo cáo công bố thông tin định kỳ như sau: 

 - Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I trân trọng báo cáo./.