Chính sách thuế về việc xuất hóa đơn Hoa tiêu

Thực hiện Công văn số 1290/CT-TTHT ngày15/02/2016 của Tổng Cục Thuế về việc Ban hành chính sách thuế, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I xin thông báo đến Quý khách hàng sử dụng dịch vụ hoa tiêu hàng hải về việc xuất hóa đơn cho dịch vụ Hoa tiêu hàng hải (Nội dung chi tiết trong file đính kèm).

Trân trọng.

Phụ lục đính kèm:

Chính sách thuế.