Giải đáp chính sách thuế đối với dịch vụ hoa tiêu hàng hải

Nhằm giải đáp chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ hoa tiêu hàng hải,Cục hàng hải Việt Nam và Tổng cục thuế đã có công văn trả lời về việc thu thuế GTGT đối với dịch vụ hoa tiêu hàng hải. Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I xin thông báo đến Quý khách hàng sử dụng dịch vụ hoa tiêu hàng hải về việc thuế GTGT cho dịch vụ Hoa tiêu hàng hải (Nội dung chi tiết trong file đính kèm).

Trân trọng.

Phụ lục đính kèm:

- Công văn trả lời của Cục hàng hải vể việc giải đáp chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ hoa tiêu hàng hải.

- Công của Cục hàng hải gửi Bộ tài chính.

- Công văn trả lời của Bộ tài chính.